Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Curious Inc Holding B.V. (hierna: Curious Inc) en haar dochtervennootschappen Curious Inc, Curious Inc B.V. en Ovis Telematics B.V. waarbij zij het doel waarvoor gegevens worden verwerkt en de middelen waarmee deze verwerking plaatsvindt bepaalt. Binnen deze groep is Curious Inc de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens   Curious  Inc     Spoorstraat  114   7551  CA  Hengelo  (NL)   KvK-­nummer:  68125844   T:   085  –  20  85  205   E:   invullen   W:   www.curious-­inc.com  

Verwerkingsdoeleinden  en  persoonsgegevens  die  wij  verwerken   Wij  verwerken  uw  persoonsgegevens,  omdat  deze  benodigd  zijn  om  onze  producten  en  diensten  aan   te  kunnen  bieden.  Daarnaast  verwerken  wij  persoonsgegevens  die  u  zelf  aan  ons  verstrekt.  U  bent   hiertoe  niet  verplicht.  Sommige  gegevens  zijn  echter  wel  noodzakelijk  om  onze  producten  en  diensten   aan  te  kunnen  bieden.  De  volgende  persoonsgegevens  worden  door  ons  verwerkt:   -­‐   Voor-­  en  achternaam;;   -­‐   Adres  en  woonplaats;;   -­‐   Telefoonnummer  en  e-­mailadres;;   -­‐   Financiële  gegevens  (zoals  een  bankrekeningnummer)  ten  behoeve  van  het  verwerken  van   betalingen;;   -­‐   Locatie  informatie;;   -­‐   Overige  persoonsgegevens  die  u  actief  aan  Curious  Inc  verstrekt;;   -­‐   Bij  gebruik  van  onze  website(s)  verwerken  wij  informatie  over  dat  gebruik,  zoals  de  bezochte   pagina’s,  de  advertenties  die  aan  u  zijn  vertoond  en  waarop  u  heeft  geklikt.  Zie  hierover  ook   ons  cookiebeleid.   Wij  verzamelen  niet  altijd  alle  bovenvermelde  (categorieën  van)  gegevens,  omdat  dat  niet  altijd  nodig   is.     De  door  u  verstrekte  persoonsgegevens  kunnen  wij  combineren  met  andere  gegevens  via  externe   (openbare)  bronnen  zoals  de  website  van  het  bedrijf  waar(voor)  u  werkt,  het  handelsregister  en   dergelijke.     Tevens  verwerken  wij  persoonsgegevens  voor  de  volgende  doeleinden:   -­‐   het  aanbieden  en/of  verzenden  van  onze  producten  en  diensten,  en/of  andere  (gerichte)   aanbiedingen  en  advertenties;;   -­‐   het  sluiten  en  uitvoeren  van  overeenkomsten  met  u;;   -­‐   het  afhandelen  van  uw  betalingen  en  zo  nodig  inschakelen  van  een  derde  om  vorderingen  te   innen;;   -­‐   het  u  in  de  gelegenheid  stellen  om  informatie  te  plaatsen  en  uit  te  wisselen  met  ons;;   -­‐   het  contact  opnemen  met  u  in  het  kader  van  de  uitvoering  van  onze  dienstverlening,   aanbiedingen  en  voor  servicedoeleinden  en  om  u  te  informeren  over  wijzigingen  van  onze   producten  en/of  diensten;;   -­‐   het  opstellen  van  een  profiel  op  basis  waarvan  wij  (kunnen)  vermoeden  wat  uw  behoeften   en/of  interesses  zijn  en  om  daarop  onze  aanbiedingen  en  advertenties  (aan  u)    op  af  te   stemmen;;  -­‐   het  verstrekken  en  uitwisselen  van  gegevens  aan  en  met  derden  in  het  kader  van  de   uitvoering  van  overeenkomsten;;   -­‐   het  analyseren,  verbeteren,  beveiligen  en/of  onderhouden  van  onze  website(s)  en  technische   systemen;;   -­‐   het  voldoen  aan  de  op  onze  rustende  wettelijke  verplichtingen;;   -­‐   het  uitvoeren  van  marktonderzoek  en  samenstellen  van  managementinformatie  om  onze   (bedrijfs-­)strategie,  producten  en  diensten  op  af  stemmen;;   -­‐   het  aanbieden  en/of  verzenden  van  onze  producten  en  diensten,  en/of  andere  (gerichte)   aanbiedingen  en  advertenties.  

Rechtsgronden  voor  de  verwerking   Wij  verwerken  de  persoonsgegevens  voor  de  doeleinden  die  hiervoor  onder  het  kopje   “Verwerkingsdoeleinden  en  persoonsgegevens  die  wij  verwerken”   zijn  vermeld   op  basis  van  uw   toestemming,  omdat  wij  deze  nodig  hebben  voor  het  uitvoeren  van  onze  overeenkomst  met  u  en/of   omdat  wij  hiervoor  een  gerechtvaardigd  belang  hebben.  Indien  u  als  klant  bij  ons  een  product  en/of   dienst  heeft  afgenomen,  dan  kunnen  wij  u  op  grond  van  een  gerechtvaardigd  belang  informeren  over   aanbiedingen  of  nieuws  over  vergelijkbare  producten  (waaronder  ook  updates  van  reeds  geleverde   software)  en/of  diensten  die  u  bij  ons  heeft  afgenomen.   Indien  wij  uw  gegevens  verwerken  op  basis  van  toestemming  doen  wij  dat  door  middel  van  een   verklaring  of  ondubbelzinnige  actieve  handeling  van  u.  Indien    u  jonger  bent  dan  16  jaar,  dient  u  uw   wettelijke  vertegenwoordiger  toestemming  te  laten  geven  als  de  verwerking  op  basis  van  toestemming   geschiedt.   Indien  wij  op  basis  van  toestemming  uw  gegevens  verwerken,  kunt  u  die  toestemming  op  elk  moment   intrekken.  Indien  wij  producten,  diensten,  tijdschriften,  nieuwsbrieven  en/of  e-­mails  sturen  zonder  dat   wij  daarvoor  een  overeenkomst  met  u  hebben  gesloten  of  eerder  een  overeenkomst  met  u  hebben   gesloten  in  het  kader  van  een  soortgelijke  product  en/of  dienst,  dan  zullen  wij  op  uw  eerste  verzoek   deze  producten,  diensten,  tijdschriften,  nieuwsbrieven  en/of  e-­mails  niet  langer  verstrekken.  

Delen  van  persoonsgegevens  met  derden   Curious  Inc   kan   in  het  kader  van  haar  verwerkingsdoeleinden,  zoals  hiervoor  vermeld,   uw   persoonsgegevens  met  derden  delen.  Curious  Inc  kan  ook  uw  persoonsgegeven  delen  met  derden   om  te  voldoen  aan  een  wettelijke  verplichting.  Tussen  Curious  Inc  en  derden  die  uw  gegevens  in  onze   opdracht  verwerken,  worden   verwerkersovereenkomsten  afgesloten   om  te  waarborgen  dat  uw   persoonsgegevens  voldoende  worden  beschermd  en  uw  rechten  op  grond  van  de  privacyregelgeving   worden  gewaarborgd.  Deze   verwerkers   verwerken  uw  persoonsgegevens  in  het  kader  van  de   verwerkingsdoeleinden  zoals  hiervoor  vermeld.  De  verwerkers   zijn  niet  gerechtigd   om  uw   persoonsgegevens  voor  door  hen  zelf  te  bepalen  doeleinden  te  gebruiken.    

Bewaartermijn  persoonsgegevens   Curious  Inc   bewaart  uw  persoonsgegevens   zolang  als  dat  nodig  voor   bovenstaande   verwerkingsdoeleinden   of   om  te  kunnen  voldoen  aan  de  wettelijke   (bewaar-­)verplichtingen.    De   bewaartermijnen  kunnen  daarom  per  specifiek  geval  verschillen.  

Het  recht  op  inzage,  aanpassen  of  verwijderen  van  persoonsgegevens   Indien  wij  uw  persoonsgegevens  hebben  verzameld/verzamelen  heeft  u  het  recht  om  deze  gegevens   in  te  zien,  te  wijzigen  en/of  te  verwijderen.  Tevens  heeft  u  het  recht  om  uw  toestemming  voor  de   verwerking  van  uw  persoonsgegevens  in  te  trekken  of  bezwaar  te  maken  tegen  de   (verdere)   verwerking  door  Curious  Inc.  Ook  heeft  u  het  recht  op  gegevensoverdraagbaarheid.  Dit  laatste  recht   houdt  in  dat  wij,  op  uw  verzoek,  de  betreffende  persoonsgegevens  in  een  computerbestand  naar  u  of   naar  een  door  u  genoemde  organisatie  sturen.     De  verzoeken  met  betrekking  tot  de  hiervoor  opgesomde  rechten  kunt  u  per  mail  of  per  post  versturen   naar  onze  e-­mail-­  of  postadres  die  hierboven  zijn  vermeld  onder  het  kopje  “Contactgegevens”.    

Niet  in  alle  gevallen  hoeven  wij  aan  uw  verzoek  te  voldoen  of  uw  bezwaar  te  honoreren.  Daar  kan   bijvoorbeeld  sprake  van  zijn  indien  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  noodzakelijk  is  voor  het   voldoen  aan  een  wettelijke  verplichting  of  omdat  wij  uw  gegevens  nog  nodig  hebben  om  uitvoering  te   geven  aan  een  overeenkomst  met  u.  Wij  verwijzen  u  hiervoor  naar  de  artikelen  15  tot  en  met  23  van   de  Verordening  (EU)  2016/679  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  (Algemene  Verordening   Gegevensbescherming).   Wij  zullen  er  zorg  voor  dragen  zo  snel  mogelijk,  maar  binnen  vier  weken,  schriftelijk  (waaronder  via  e-­ mail)  te  reageren  op  uw  verzoek.  Indien  wij  uw  verzoek  niet  honoreren,  zullen  wij  u  mededelen   waarom  wij  dat  niet  doen.  Ook  willen  wij  erop  wijzen  dat  u  het  recht  heeft  om  een  klacht  in  te  dienen   bij  de  Autoriteit   Persoonsgegevens.  Meer  informatie  vindt   u  op  de  website  van  de  Autoriteit   Persoonsgegevens  (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)    

Beveiliging   Curious  Inc   neemt  de  bescherming  van  uw  gegevens  serieus.   Derhalve  nemen  wij  passende   maatregelen  om  iedere  vorm  van  misbruik,  verlies,  ongeoorloofde  toegang,  ongewenste   openbaarmakingen  en  ongeoorloofde  wijzigingen  tegen  te  gaan.  Indien  u  de  indruk  heeft  dat  uw   gegevens  niet  voldoende  zijn  beschermd  of  u  aanwijzingen  heeft  van  misbruik,  neem  dan  contact  met   ons  op.  

Cookies   Wij  maken  gebruik  van  cookies.  Cookies  zijn  kleine  stukjes  data  die  worden  geplaatst  in/op  (de   browser  van)  uw  computer,  smartphone,  tablet  of  andere  gegevensdrager.  Cookies  kunnen  uw   gegevensdragers  of  de  daarop  opgeslagen  bestanden  niet  beschadigen.  De  cookies  worden  door  ons   verzameld  om  een  goed  functionerende  website  te  kunnen  effectueren,  omdat  bijvoorbeeld  uw   voorkeurinstellingen  kunnen  worden  onthouden.  Ook  kunnen  cookies  zorgen  voor  het  optimaliseren   van  de  website  omdat  bijvoorbeeld  uw  voorkeursinstellingen  worden  onthouden.     Bij  uw  eerste  bezoek  aan  onze  website  bent  u  geïnformeerd  over  het  gebruik  van  cookies  en  hebben   wij  uw  toestemming  gevraagd  voor  het  plaatsen  ervan.  Afmelden  voor  de  cookies  is  mogelijk  door  de   instellingen  van  uw  browser  dusdanig  te  wijzigen  dat  deze  geen  cookies  meer  opslaat.   Meer   informatie  over  cookies  kunt  u  vinden  op:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-­wat-­zijn-­ het-­en-­wat-­doe-­ik-­ermee/.   Bovendien  kunnen  wij  gebruik  maken  van  sessiecookies  en  permanente  cookies.  Sessiecookies   worden  automatisch  verwijderd  wanneer  uw  browser  wordt  afgesloten.  Permanente  cookies  blijven   langer  bewaard.  Wij  proberen  ervoor  te  zorgen  dat  deze  cookies  maximaal  5  jaar  na  verzameling   worden  bewaard.   Welke  cookies?   De  cookies  die  door  ons  worden  geplaatst,  kunnen  persoonsgegevens  bevatten.  Informatie  die  met   behulp  van  cookies  wordt  verzameld  door   ons   of  derden,  gebruiken  wij  voor  verschillende   toepassingen.     -­‐   Functionele  cookies  kunnen  worden  gebruikt  voor  functionele  doeleinden.  Wij  streven  ernaar  u   een  goed  functionerende  en  gebruiksvriendelijke  website  te  bieden.  Zonder  gebruik  te  maken  van   deze  cookies  kan  de  website  niet  (goed)  functioneren.  Het  gebruiken  van  deze  cookies  is  voor  ons   dus  noodzakelijk.  Met  deze  cookies  verwerken  bij  in  beginsel  geen  persoonsgegevens,  omdat  wij   er  geen  gegevens  mee  verzamelen  waarmee  wij  u(w)  (persoon)  kunnen  herleiden.   -­‐   Analytische  cookies   kunnen   worden  gebruikt  voor  analytische  doeleinden.  

Wij   gebruiken   hiervoor  Google  Analytics.  Deze  cookies  gebruiken  wij  om  inzicht  te  krijgen  in  hoe  u  onze  website   gebruikt.  Met  behulp  van  deze  cookies  kunnen  wij  onder  meer  signaleren  welke  onderdelen  van   onze  website  niet  werken  en  wat  de  effectiviteit  is  van  de  advertenties  op  onze  site.  Voorbeelden   van  gegevens  die  wij  verzamelen  zijn:  de  door  u  bezochte  websites,  doorstuur-­  of  exitpagina’s,  uw   platformtype,  uw  datum-­  en  tijdnotatie  en  de  mails  die  u  heeft  geopend  en  naar  aanleiding  van  welke  mail  u  actie  heeft  ondernomen.  Analytische  cookies  gebruiken  wij  ook  voor  onze  online   advertentiecampagnes,  om  inzicht  te  krijgen  hoe  u  onze  website  gebruikt  nadat  een  online   advertentie  word  getoond,  advertenties  die  getoond  zijn  op  websites  van  derden  meegerekend.       Zie  voor  meer  informatie  over  “Google  Analytics”  en       https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html     -­‐   Tracking  cookies  kunnen  worden  gebruikt  om  u  te  herkennen  op  andere  websites.  Wij  gebruiken   hiervoor  Google  Adwords.  Hierdoor  kunnen  wij  u,  zowel  op  onze  als  op  andere  websites,  voorzien   van  advertenties  op  maat.  Dit  wordt  ook  retargeting  wordt  genoemd  en  is  gebaseerd  op  uw   surfgedrag.     Op  onze  website  kunnen  middels  Google  Analytics  en  Google  Adwords  cookies  worden  geplaatst   door  derden,  de  zogenaamde  “third  party  cookies”,  zoals  adverteerders  en  andere  tussenpartijen.   Onder  derden  kunnen  andere  bedrijven  waaronder  adverteerders  worden  geschaard.     Wij  gebruiken  alleen  (analytische  en  tracking)  cookies  waarmee  persoonsgegevens  worden  verzameld   als  u  daarvoor  toestemming  heeft  gegeven.  Hiervoor  tonen  wij  aan  u  een  cookiemelding  op  onze   website.  

Cookies  verwijderen   Indien  u  niet  wilt  dat  websites  cookies  op  uw  apparaat  plaatsen,  kunt  u  het  plaatsen  van  cookies   blokkeren  door  de  instellingen  van  uw  internetbrowser  aan  te  passen  (raadpleeg  hiervoor,  indien   gewenst,  de  helpfunctie  van  uw  browser).  Houd  er  dan  wel  rekening  mee  dat  onze  website  mogelijk   niet  optimaal  zal  werken.